Czym jest REACH?
Home

Prawo
Czym jest REACH?
REACH to rozporządzenie dotyczące rejestracji, wyceny, utylizacji i ograniczenia emisji. Weszło w życie 1 czerwca 2007 r. W celu usprawnienia i ulepszenia dawnych ram prawnych dotyczących chemikaliów Unii Europejskiej (UE). REACH nakłada na przemysł większą odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem, jakie chemikalia mogą stwarzać dla zdrowia i środowiska.
Zasadniczo REACH dotyczy wszystkich chemikaliów: nie tylko chemikaliów stosowanych w procesach przemysłowych, ale także w naszym codziennym życiu, na przykład w produktach czyszczących, farbach, a także w artykułach takich jak odzież, meble i urządzenia elektryczne.
Cele REACH:
- Poprawa ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami, które mogą stwarzać chemikalia.
- Zwiększenie konkurencyjności przemysłu chemicznego UE, kluczowego sektora dla gospodarki UE.
- Promowanie alternatywnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje.
- Zapewnienie swobodnego obrotu substancjami na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej.

Dowiedz się więcej: https://reachonline.eu

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE
Home

Prawo

© 2000-2023 EJK. All rights reserved. Jerzy Kazojć.